Psychoterapeutické služby

Psychoterapie

ověřené metody „léčby rozhovorem“ přizpůsobené potřebám klienta:

 • Počínaje jednorázovou okamžitou první psychologickou pomocí,
 • přes Krizovou intervenci (cca 5 sezení),
 • Krátkodobou terapii (20 sezení) – vhodné pro aktuální, resp. přechodné příznaky, jako např. fobie či nespavost
 • Střednědobou terapii (40 – 60 sezení) – vhodnou pro problémy vztahového života, počínaje osamělostí a hledáním partnera
 • Dlouhodobou terapii (okolo 100 s více sezení), jako je psychoanalýza.

Psychoanalýza

Psychoanalýza je jednak jedna z metod psychoterapie, efektivní zvláště u dlouhodobějších problémů, jako deprese či změna osobnosti.

Psychoanalýza je také něco víc, než terapie klinických problémů. Je metodou hlubinného sebepoznání, včetně nevědomých duševních dějů. Je prostředkem cílené a trvalé proměny osobnosti, kterou si analyzand volí, do níž postupně vrůstá a pak automaticky užívá v celém následujícím životě.

Psychoanalytický koučink

Metoda, s úspěchem využívaná manažery a podnikateli, obecně těmi, kterým jde o profesní, sociální vzestup i osobnostní růst. Psychoanalytický koučink je zaměřen na jedince, kteří nepotřebují psychoterapii pro zdravotní potíže, a přesto mají problém uplatnit své schopnosti kvůli zábranám, jako např.:

 • Problémy zdravé sebeúcty, sebeprosazení (obava z neúspěchu i obava z úspěchu…)
 • Tréma, vrozená plachost, sociální fobie
 • Potíže s koncentrací, prokrastinací, organizací,
 • problémy s pozorností, únavnost
 • nedostatečné ovládání impulsů, emocí či chování (např. ADHD)

Psychoterapie / poradenství prostřednictvím telefonu (Skype, Hangouts…)

Pro klienty, pro něž jsou obtížné konzultace v denních hodinách či v Praze pro pracovní vytížení, vzdálené bydliště, či zdravotní omezení.

K dispozici do večerních hodin (do 21), popř. o víkendu.

Hlavní nabídku služeb dále doplňují:

Partnerské poradenství, párová terapie

Pro ty, kterým může psycholog být prospěšný jako tlumočník, překladatel, nestranný pozorovatel, arbitr

Skupinová psychoterapie

 • jak pro řešení problémů, tak osobní rozvoj zdravých jedinců formou psychoterapie jedince ve skupině, i psychoterapie problémů skupinou
 • ekonomicky výhodné
 • vhodné pro skupinové objednávky

 

Psychoterapeutický a sociálně psychologický výcvik

v rozsahu od víkendových workshopů až po systematickou skupinovou práci 100 – 200 hodin. Vhodné pro:

 • Organizace i jednotlivce, kdož chtějí využívat metody psychoterapie, osvojit si specifické psychoterapeutické postupy (např. psychodrama, neverbální techniky)
 • Pro práci na sobě, rozvoj vlastní osobnosti,
 • Pro práci s druhými lidmi, např. Organizaci a vedení týmů v práci, na táboře, sportovních oddílech
 • Psychoterapeutické minimum pro praxi – pro ty, kdo neaspirují na mnohaleté výcvikové programy pro zdravotnictví, či pro ně nemají odborné vzdělání

Psychologické intervence „v terénu“:

 • ve škole, jako např. konflikty v třídním kolektivu, konflikty mezi třídou a vyučujícími
 •  na pracovišti
 • v rodinné komunikaci (např. asistence při předávání dítěte atp.)

Relaxační metody

 • Techniky navazující na autogenní trénink, svalovou relaxaci
 • Techniky navazující na jogu – regulace dechu (pranajama), nácvik meditačních stavů
 • Výběr technik a vypracování návodu k použití v domácích podmínkách, vyhodnocování efektu

Psychoterapie spojená s biofeedbackem

 • Pro praktický nácvik žádoucích stavů a schopností
 • Výkony, zvláště koncentrace, stabilní výkonnost, zvládání útlumu – až po špičkové výkony např. sportovců
 • Trvalá seberegulace / relaxace, např. pro navození či udržení spánku, okamžitě použitelnou úlevu od stresu aj.

Hypnoza

 • Metoda, která „oddělí“ (disociuje) vědomou mysl od nevědomé
 • Práce přímo s nevědomou myslí je zejména vhodná pro přímou nápravu u zjevných, ohraničených příznaků, jako jsou například chronická kožní onemocnění.